ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับชมรม to be number one บ้านท่าไม้แดงร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ ประเภทชุมชน to be number one อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้