ตู้ปันสุขตำบลลานดอกไม้

รายละเอียด วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริจาคสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข”ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง   เพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ในตำบลลานดอกไม้ ตู้ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ อปพร. หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
“เติมน้ำใจคนลานดอกไม้ไม่ทิ้งกัน”