ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน