ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารสวนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกอบต.ตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่ฯดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ที่ประสบเหตุดังกล่าวได้แก่
1.หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้
2.หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง
3.หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน
4.หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม
5.หมู่ที่ 11 บ้านวังไร่
รวม 5 หมู่บ้าน ณ องค์การบริการส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร