กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19 (โรคอุบัติใหม่)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  นางปุณยาพร โพธิ์พ่วงรัก หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย จนท.และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19 (โรคอุบัติใหม่) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน สังกัดอบต.ลานดอกไม้