กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ

รายละเอียด : กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ * แนวทางปฏิบัติกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ *

1.การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 1.1 สำรวจ และซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ รวมทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัด 1.2 สำรวจภาชนะเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ และแหล่งน้ำประจำ เพื่ออุปโภค/บริโภค ประจำครัวเรือน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น ถังเก็บน้ำสาธารณะ และระบบประปาที่มีอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีไว้ เพื่อเตรียมการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง 1.3 สำรวจสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำสาธารณะเพิ่ม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำใช้ในชุมชน 1.4 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาชนะเก็บน้ำ เพื่อบริหารจัดการแก้ไขภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ 1.5 ก่อสร้าง หรือ ซื้อภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิด เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ให้เพียงพอ สำหรับการอุปโภค/บริโภค ในภาวะขาดแคลนน้ำ 1.6 จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน และจัดให้มีภาชนะรองรับขนาดใหญ่ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำ 1.7 จัดการวางระบบจัดสรรน้ำอุปโภค/บริโภค อย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง 1.8 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นในภาวะภัยแล้งสำหรับการประชาสงเคราะห์ ให้พร้อม 1.9 เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และเครื่องมืออื่นๆ

2.การสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ 2.1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและ ตระหนักถึงคุณค่าการใช้น้ำ กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ 1.ความเป็นมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7 – 14 มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการจัดเตรียมภาชนะ เก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด และเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้การดูแลรักษา ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งอีกด้วย 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.1 เพื่อสำรวจ และจัดทำข้อมูลภาชนะเก็บน้ำ สำหรับเตรียมการรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด 2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ เสียสละของประชาชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด

3. กิจกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 3.1 การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง – การสำรวจข้อมูลภาชนะเก็บน้ำ เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง และสร้างภาชนะสำรองน้ำ – การจัดทำระบบฐานข้อมูลภาชนะเก็บน้ำ เพื่อ การบริหารจัดการแก้ไขภาวะ การขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค 3.2 การสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ – การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ – การจัดนิทรรศการ – การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้ประชาชน – การจัดทำแผ่นพับเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด 3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน – การซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำ – การทำความสะอาดภาชนะและกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในภาวะขาดแคลนน้ำ – การขอรับบริจาคภาชนะเก็บน้ำจากผู้มีจิต ศรัทธา – จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการซ่อมแซม/ ปรับปรุงภาชนะเก็บน้ำ – การเดินรณรงค์ให้ความรู้ – กิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงมีความประสงค์ที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองน้อยมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ สำรวจ ซ่อม สร้าง ปรับปรุงภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด ทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำ และกักเก็บสำรองน้ำไว้ในสระเก็บน้ำ หรือภาชนะกักเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขอ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรไปมาช่วยสอดส่อง ดูความเรียบร้อยของระบบประปาหมู่บ้านทุกแห่ง หากพบเห็นความบกพร่อง ชำรุด รอยรั่วหรือท่อแตก โปรดแจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้โดยด่วน ติดต่อสำนักงาน โทร. 0-5585-2073 เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จะได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน