กิจกรรมการให้ความรู้การแจ้งเกิด ตาย และย้ายที่อยู่ และการเต้นแอโรบิค/กายบริหาร

วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกิจกรรมการให้ความรู้การแจ้งเกิด ตาย และย้ายที่อยู่ โดย นางศิริพันธ์ แก้วหินลาย ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และการเต้นแอโรบิค/กายบริหาร โดย นางสาวปวีณ์นุช โตทองหล่อ และนางระเบียบ ไทยประเสริฐ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร