การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างองค์กร
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร

  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อ
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  8. Q & A
  9. Social Network
  10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  11. แผนดำเนินงานประจำปี
  12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  17. E – Sevice

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

  18. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  21. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  22. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  23. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  24. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  28. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  29. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  30. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต
  31. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ
  33. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ประกาศแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  34. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  35. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  36. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  37. การขับเคลื่อนจริยธรรม
  38. การประเมินจริยธรนมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  39. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  40. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน