รร ผู้สูงอายุ

กิจกรรมการกินอยู่อย่างไร ห่างไกลโรค และกิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน

วันที่ 11 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 กิจกรรมการกินอยู่อย่างไร ห่างไกลโรค และกิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมรำวงมาตรฐานรำวงย้อนยุค

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 กิจกรรมรำวงมาตรฐาน รำวงย้อนยุค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมการดูแลอนามัยในช่องปาก

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการดูแลอนามัยในช่องปาก โดยนายณัฐสิทธิ์ ทองช้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ท่าไม้แดงวิทยากรในครั้ง ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร

กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายกฤษฎา กลิ่นแมน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลานดอกไม้ วิทยากรในครั้ง ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร

กิจกรรมสมุนไพรบำบัดสุขภาพ ยาหม่องตะไคร้หอม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสมุนไพรบำบัดสุขภาพ ยาหม่องตะไคร้หอม โดยนางปราณี ชำนิไกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านลานหิน วิทยากรในครั้ง ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร

 

กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลานดอกไม้ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด โดยนางบรรจง คงบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ นางระเบียบ ไทยประเสริฐ และนางสาวปวีนุชณ์ โตทองหล่อ อาสาสมัครท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร