กิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้ากน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กินลมชมดาวรีสอร์ทตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งกลุ่มสตรีตำบลลานดอกไม้ ร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมจัดการฝึกอบรมปฏิบัติก่รและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน)

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนบ้านลานหิน อบต.คณฑี อบต.อ่างทอง และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมจัดการฝึกอบรมปฏิบัติก่รและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน) โดยนายเฉลิมพล ขยันกิจ ที่ปรึกษาศุนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หมู่ 1 บ้านลานดอกไม้ และ หมู่ 11 บ้านวังไร่

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลลานดอกไม้ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566 ทำความสะอาดภาชนะเพื่อกักเก็บน้ำ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ผู้สนับสนุทุกภาคส่วน ประชาชนชาวตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ตลอดจนร้านค้า ประชาชนชาวตำบลลานดอกไม้ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง

วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง เจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ และอสม.ตำบลลานดอกไม้ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง โดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และประชาชน ร่วมโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี ณ วัดป่าชัยรังสี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันตำบลลานดอกไม้ สารวัตร แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. อาสาสมัครกู้ภัยสว่างฯ และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายนางสาวปนัดดา ธนูชัย รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดโครงการพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร