Month: ตุลาคม 2022

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายกองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด “ JUST SAY NO

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด “ JUST SAY NO โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึง ภัยยาเสพติด เฝ้าระวัง และ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมายการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของจังหวัดและรัฐบาล

รับประกาศเกียติคุณ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รับประกาศเกียติคุณ “เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดีมาก (เกรด A)” ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ ล้านพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยนายไพรัช ตัณนิติศุภวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำรถแม็คโครมากำจัดวัชพืชเพื่อให้ทางน้ำไหลสะดวก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ อบต.ลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ อบต.ลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565