Day: กันยายน 15, 2022

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.65-016 สายศาลปู่เจ้า – บ้านยายจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.65-016 สายศาลปู่เจ้า – บ้านยายจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.65-016 สายศาลปู่เจ้า – บ้านยายจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.65-016 สายศาลปู่เจ้า – บ้านยายจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนป่า และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายนายอนันต์ เขียวเล็ก รองนายก อบต.ลานดอกไม้ นางสาวปนัดดา ธนูชัย รองนายก อบต.ลานดอกไม้ นางสาวจันทรนา สุบิน เลขานุการนายก อบต.ลานดอกไม้ พร้อมทั้งกำนันตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนป่า และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนป่าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร