Day: กันยายน 9, 2022

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประตำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางสาวปนัดดา ธนูชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีกิจกรรมส่งมอบขยะอันตรายที่จัดเก็บจากชุมชนเพื่อนำไปกำจัดทำลายอย่างถูกวิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร