Day: กันยายน 7, 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งกลุ่มสตรีตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมกระยาสารท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบานดอกไม้ และ ที่ตั้งกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร