Month: สิงหาคม 2022

โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะ ประเภทของขยะ แนวทางการลดและคัดแยกขยะ การบริหารจัดการตามหลัก 3Rs ขั้นตอนวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และแนวทางการนำสิ่งเหลือใช้มาประยุกต์พร้อมสาธิตการทำถุงผ้ากันเปื้อนจากถุงนมและกิ๊บติดผม ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวยุพา ธนสาร ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม , นางจอมขวัญ กิจภิญโญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวนพวรรณ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วย อสม. ตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการตำบลสะอาด “พัฒนาพื้นที่สาธารณะ” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการตำบลสะอาด “พัฒนาพื้นที่สาธารณะ” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณพื้นที่สาธารณะ ณ.วัดสุวรรณคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

มอบทรายกำจัดลูกน้ำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบทรายกำจัดลูกน้ำ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลลานดอกไม้ ซึ่งมี นางกมลรัฐ คำเหลือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พาเด็กปฐมวัยไปทัศนศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง และเยาวชนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล หลักสูตร”การคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัวที่ถูกทารุณกรรม และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งปลัด อบต.ลานดอกไม้ กำนันตำบลลานดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และ หมู่ 10 ผู้แทน รพ.สต.ท่าไม้แดง ผู้แทนโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ผู้แทนสายตรวจ ต.ลานดอกไม้ ผู้แทน อพม.ประจำหมู่บ้าน และผู้แทน อสม.ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล หลักสูตร”การคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัวที่ถูกทารุณกรรม และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท” ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวศรินยา คำอุด นักวิชาการส่งเสริมกาาเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร ให้ความรู้ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ และ นางแดง ขันนอก ปราชญ์ขาวบ้านให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ จานด่วน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์ารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร