Day: มิถุนายน 17, 2022

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ตามแยกต่างๆย่านชุมชน (ตลาดนัด) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยกับผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว

ร่วมบริจาคเงิน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายกสม กลัดอยู่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้องต้นในการสร้างที่อยู่อาศัย รายนางลำดวน อิ่มใจ เนื่องจากถูกยึดทั้งที่ดินและบ้าน จึงต้องรื้อบ้านเดิม มาสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินแปลงใหม่ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน หากผู้ใดประสงค์จะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ ที่ นางประกายมาศ สุวรรณโภสภา (บุตรสาวอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน) โทร. 083-0685258

#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก และบรรยายให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทเพื่อใช้ในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นางรัญญา พงษ์เสือ กำนันตำบลลานดอกไม้ วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านแล้ว