Month: มิถุนายน 2022

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน  6 ราย

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เนื่องด้วยเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2565  เวลาประมาณ  18.30  น.  ได้เกิดฝนตกและมีลมพายุรุนแรงในพื้นที่  ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย  โดย  ท่านนายกสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้   ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน  6 ราย ดังนี้

  1. นางละมาย อุทเบ็ญ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1
  2. นายจำลอง ศรีสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1
  3. นายประนอม แท้เที่ยง บ้านเลขที่ 46    หมู่ที่ 1
  4. นายแดง เหมือนอินทร์ บ้านเลขที่  48 หมู่ที่ 10
  5. นางแต๋ว เกิดศรีพันธุ์  บ้านเลขที่ 56   หมู่ที่ 10
  6. นางสาวทิม สุยะมั่ง บ้านเลขที่  108 หมู่ที่ 10

 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 รอบพื้นที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดงด้วยอสม.ต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 รอบพื้นที่ ของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง รักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ตามแยกต่างๆย่านชุมชน (ตลาดนัด) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยกับผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว

ร่วมบริจาคเงิน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายกสม กลัดอยู่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้องต้นในการสร้างที่อยู่อาศัย รายนางลำดวน อิ่มใจ เนื่องจากถูกยึดทั้งที่ดินและบ้าน จึงต้องรื้อบ้านเดิม มาสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินแปลงใหม่ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน หากผู้ใดประสงค์จะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ ที่ นางประกายมาศ สุวรรณโภสภา (บุตรสาวอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน) โทร. 083-0685258

#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก และบรรยายให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทเพื่อใช้ในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นางรัญญา พงษ์เสือ กำนันตำบลลานดอกไม้ วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านแล้ว

กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลานดอกไม้ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด โดยนางบรรจง คงบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ นางระเบียบ ไทยประเสริฐ และนางสาวปวีนุชณ์ โตทองหล่อ อาสาสมัครท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร