Day: พฤษภาคม 11, 2022

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองคลัง จัดโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ 1 บ้านลานดอกไม้ และหมู่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 5 ส.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนางสาวปนัดดา ธนูชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อการพัฒนาและประบปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน มีความสะอาดตามหลัก 5 ส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร