Month: พฤษภาคม 2022

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ และจิตอาสาตำบลลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายกองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านลานหิน เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

รายงานผลกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปี 2564

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปี 2564

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปี 2564

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปี 2564