Day: มกราคม 4, 2022

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ครั้งแรก

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร