Day: พฤศจิกายน 16, 2021

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านวังไร่ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 

ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน