Day: มกราคม 17, 2023

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ผู้สนับสนุทุกภาคส่วน ประชาชนชาวตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ตลอดจนร้านค้า ประชาชนชาวตำบลลานดอกไม้ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร