Month: ธันวาคม 2021

โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เรื่องและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เรื่องและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ อปพร. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางเดือนแรม มังกร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายขันเมือง ศรีปิ่นเป้า ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ ภดส.1

ภดส.1 65

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินโรงเรือน

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายให้เจ้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ สมาคมชาวไร่อ้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

รับหีบบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ ดูแลอำนวยความสะดวกในการรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ต่างๆ จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11 เขตเลือกตั้ง 12 หน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร