โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปนะจำปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและกิจกรรมพลศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องผระชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร