โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
นำโดย นายสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้จักการปลูกผักสวนครัวเพื่อนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน
เกิดทักษะ และประสบการณ์จากบุคคลในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยได้รับเกียรติจาก นางรัญญา  พงษ์เสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งได้รับอนุเคราะห์เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าไม้แดงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร