โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 มิถุนายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ย่านชุมชน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภับทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย