อำนาจหน้าที่

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นั้นได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตำบลลานดอกไม้ คือ

ตำบลลานดอกไม้น่าอยู่  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัpที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร และน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามความ จำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตำบลลานดอกไม้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป  สำหรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของตำบลลานดอกไม้  ได้กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1  :  การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

 1. ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๓. พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร

๔. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน

๕. การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา

๒. สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

กลยุทธ์

๑. การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกาย

๒. พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

๑. การควบคุมดูแลรักษาป่าไม้และการบริหารจัดการขยะ

๒. วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ำ

๓. บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6  :  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

 1. 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

๓. ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ ร่วมคิด  ร่วมทำ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาและความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  รวมทั้งได้ เน้นการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สำหรับด้านพัฒนาอาชีพ  จะมุ่งเน้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและกระบวนการจัดการด้านเศรษฐกิจภายในตำบลที่มีรูปแบบและเป็นระบบมั่นคง ยั่งยืน

การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย ทั้งนี้  เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าว  ถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (มาตรา  67, 68 ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 (มาตรา  16 ,17) ดังนี้

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
 6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
 7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
 3. การผังเมือง (มาตรา 68(13))
 4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
 5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
 8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5.6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

5.7ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
 3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18))

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

5.8 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นส่วนประกอบ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

6.ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่องค์การบริหารส่วนตำบล  จะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

1.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.การส่งเสริมการศึกษา
7.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8..การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

 ภารกิจรอง

1.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ