ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. ธงชาติ พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ลานดอกไม้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้