ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง