ธ.ก.ส.แจ้งกำหนดวันออกให้บริการเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม 2565

ธ.ก.ส.แจ้งกำหนดวันออกให้บริการเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม 2565 ณ อบต.ลานดอกไม้