กิจกรรมการดูแลอนามัยในช่องปาก

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการดูแลอนามัยในช่องปาก โดยนายณัฐสิทธิ์ ทองช้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ท่าไม้แดงวิทยากรในครั้ง ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร