ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

fail

ร่วมลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564นายกอบต.ลานดอกไม้

fail

นายกอบต.ลานดอกไม้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-09-03 " น้ำพริกกะปิเผา " (ดู : 8)


2021-09-03 ผลิตภัณฑ์ " กระยาสารทกล้วยไข่ " (ดู : 10)
2021-09-03 ผลิตภัณฑ์ " กล้วยกวนตองแก้ว " (ดู : 10)
2021-09-03 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ (ดู : 9)
2021-09-02 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 32) (ดู : 2)
2021-08-18 ประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ดู : 3)
2021-08-17 แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว (ดู : 12)
2021-08-11 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ (ดู : 18)
2021-08-06 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 31) (ดู : 17)
2021-07-30 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันให้บริการธนาคารใกล้บ้าน (ดู : 18)
2021-07-30 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 30) (ดู : 20)
2021-07-15 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 29) (ดู : 21)
2021-07-12 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ (ดู : 33)
2021-07-06 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 11)
2021-07-05 วิทยุสื่อสารอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ดู : 37)
2021-06-23 ประชาสัมพันธ์ เตือน!! ฝนทิ้งช่วง (ดู : 39)
2021-06-23 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ (ดู : 44)
2021-06-18 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล (ดู : 18)
2021-06-17 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 15)
2021-06-15 การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ผ่านศูนย์ดำรงธรรม) (ดู : 11)
2021-06-15 การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 13)
2021-06-07 แจ้งงดให้บริการธนาคารใกล้บ้าน (ดู : 44)
2021-05-12 วิทยุสื่อสารใช้ในราชการกรมการปกครอง (ดู : 49)
2021-04-30 หัวข้อ คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1022/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (ดู : 59)
2021-04-23 รณรงค์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ (ดู : 92)
2021-04-19 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 93 (ดู : 14)
2021-04-08 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 60)
2021-04-02 แจ้งประชาสัมพันธ์จากวิทยุสื่อสาร อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ดู : 74)
2021-04-01 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 27)
2021-03-25 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 80)
2021-03-22 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (45/3564) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2564) (ดู : 76)
2021-02-24 ประกาศสำงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 128)
2021-02-08 ประกาศแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 112)
2021-02-04 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 479/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18) (ดู : 180)
2021-02-03 ยึดหลัก DMHTT เพื่อรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่ (ดู : 124)
2021-02-01 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทเฉพาะปี พ.ศ.2564 (ดู : 102)
2021-01-27 ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปี พ.ศ.2564 (ดู : 125)
2021-01-19 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 128)
2021-01-18 โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย (ดู : 151)
2021-01-14 ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อราชการ สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ก่อนเข้าใช้ติดต่อราชการ (ดู : 126)
2021-01-14 แอปหมอชนะ (ดู : 127)
2021-01-11 การเดินทางข้ามจังหวัด (ดู : 171)
2021-01-11 สรุปคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 30/2564 มาตรการป้องกันโรคฯ (ฉบับที่ 17) (ดู : 220)
2021-01-11 5 ด่านตรวจ/จุดสกัด จังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 127)
2021-01-11 การจัดกิจกรรม งานประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา (ดู : 116)
2021-01-06 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 104)
2020-12-21 เปิดรับสมัครการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ดู : 119)
2020-12-21 แจ้งงดให้บริการธนาคารใกล้บ้าน (ธ.ก.ส.) (ดู : 164)
2020-12-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. กำแพงเพชร / นายก อบจ. กำแพงเพชร (ดู : 167)
2020-12-14 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 (ดู : 67)
2020-12-14 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 63)
2020-12-04 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน (ดู : 151)
2020-12-03 ประกาศเรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 65)
2020-11-27 ประกาส เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าะรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประจำปี 2563 (ดู : 178)
2020-11-18 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เฉพาะรารายใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 237)
2020-10-28 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุใต้ฝุ่น “โมลาเบ” (ดู : 155)
2020-10-26 สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายรายใหม่ (ดู : 156)
2020-10-26 ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะโดยใช้หลัก 3R และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การทำนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง) ณ หมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 165)
2020-10-08 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 155)
2020-10-08 วิทยุสื่อสารอำเภอเมืองกำแพงเพชรแจ้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันฯ (ดู : 180)
2020-09-03 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปี พ.ศ.2563 (ดู : 192)
2020-08-11 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 221)
2020-07-14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 107)
2020-07-14 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 2 (ลำดับที่ 1,010 - ลำดับที่ 1,925) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 99)
2020-07-14 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 2 (ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 1,009) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 93)
2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 225)
2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองแม่ระกา หมู่ที่ 4 (ดู : 101)
2020-06-12 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) (ดู : 237)
2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองแม่ระกา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (ดู : 119)
2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองแม่ระกา หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม (ดู : 121)
2020-04-09 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานดอกไม้ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก (ดู : 352)
2020-03-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม (ดู : 139)
2020-03-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน (ดู : 131)
2020-03-12 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 127)
2020-03-04 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 120)
2020-03-03 ประกาศขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 116)
2020-01-27 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 127)
2020-01-20 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 (ดู : 127)
2020-01-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 312)
2020-01-14 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ไปรับแบบแสดรายการภาษีป้ายและกรอกรายการในแบบแสดงฯ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 376)
2020-01-14 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 277)
2019-10-21 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (ดู : 365)
2019-10-21 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 (ดู : 379)
2019-08-28 รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ (ดู : 256)
2019-08-02 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ดู : 174)
2019-07-25 สรุป-e-laas-ระบบ-Gp2561 (ดู : 172)
2019-07-25 สรุป-e-laas-ปี2561 (ดู : 167)
2019-07-22 แผ่นพับน้ำเสียและการบำบัด (ดู : 540)
2019-07-22 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน (ดู : 562)
2019-07-03 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (ดู : 428)
2019-07-03 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 382)
2019-06-28 นโยบายกำกับดูแลองค์กร (ดู : 138)
2019-06-28 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบล61 (ดู : 166)
2019-06-28 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร (ดู : 178)
2019-06-28 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 176)
2019-06-26 ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 162)
2019-06-26 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 171)
2019-06-26 ประกาศกองคลังเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 159)
2019-06-26 ประการกองคลังเรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ (ดู : 158)
2019-06-26 ประกาศกองคลังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 166)
2019-06-26 ประกาศกองคลังมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล (ดู : 176)
2019-06-26 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ดู : 164)
2019-06-25 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 446)
2019-06-25 สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานและการลดใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 263)
2019-04-26 ประกาศเรื่องงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 484)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 210)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 179)
2019-01-29 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 239)
2019-01-17 งบการเงินเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 551)
2019-01-17 งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 543)
2019-01-17 งบการเงินเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 555)
2019-01-14 กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ (ดู : 265)
2019-01-11 งานวันเด็ก 2562 (ดู : 367)
2018-11-07 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 629)
2018-10-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 450)
2018-06-07 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ดู : 745)
2017-11-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 472)
2017-11-23 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 1217)
2017-11-02 ประกาศงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 939)
2017-11-02 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 1003)
2017-11-02 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 893)
2017-11-02 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ (ดู : 933)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 ศพด. (ดู : 1037)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน (ดู : 853)
2017-09-19 ประกาศ เจตจำนงสุจริต (ดู : 1036)
2017-09-18 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-มหาดไทยสะอาด ต่อต้านการทุจริต (ดู : 1023)
2017-09-12 ประกาศ อบต. ลานดอกไม้ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 1121)
2017-09-08 ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 989)
2016-11-01 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (ดู : 981)
2016-10-05 โครงการอบรมผลิตกล้วยไข่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน (ดู : 961)
2016-09-15 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 994)
2016-08-02 หนังสือเรียกผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 1443)
2016-07-06 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (ดู : 962)
2016-06-29 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำปี 59 (ดู : 1003)
2015-04-20 วิธีป้องกันปัญหาภัยแล้ง (ดู : 1676)

2021-03-19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านแหลมยาง (สายบ้านแหลมยาง-ตำบลหนองปลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)


2021-03-19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน (สายข้างวัดลานหิน หมู่ที่ 5 - เข้าไก่เขี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29)
2021-03-19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (สายริมน้ำ) ตำบลานดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
2021-03-19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
2021-02-02 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงดารถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (สายริมน้ำ) ตำบลลานดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส. (e-bidding) (ดู : 105)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ดู : 3)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา หมุ่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม (ดู : 3)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา หมุ่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (ดู : 5)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน (สายข้างบ่อน้ำพุร้อน - ตำบลท่าไม้ (ดู : 4)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม (สายบ้านทุ่งพรึ้ม - ตำบลท่าไม้) (ดู : 4)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ดู : 4)
2020-12-01 ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจักซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 2)
2020-11-06 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 71)
2020-06-19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 74)
2020-06-19 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 228)
2020-06-17 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 72)
2017-02-02 ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ (ดู : 733)
2017-02-02 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ (ดู : 695)

2021-08-18 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ดู : 2)


2020-08-04 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (ดู : 121)
2019-07-22 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ดู : 111)
2019-06-27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาปี 2561 (ดู : 104)
2019-06-27 รายงานผลการใช้จ่าบงบประมาณ ประจำปี 2561 (ดู : 107)
2019-06-27 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 105)
2019-06-27 ประกาศกองคลังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 107)
2019-06-27 ประกาศกองคลังมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล (ดู : 105)
2019-06-27 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ดู : 165)
2019-06-27 ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 119)
2019-06-27 ประการกองคลังเรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ (ดู : 108)
2019-06-27 ประกาศกองคลังเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 107)
2019-06-27 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 102)
2019-06-26 รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 (ดู : 368)
2018-11-06 รายงานรายละเอียดปมกรายจ่าย2561 (ดู : 281)
2018-11-06 รายงานปมกรายจ่าย2561 (ดู : 238)
2018-07-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) (ดู : 639)
2018-04-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) (ดู : 615)
2018-01-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560) (ดู : 701)

2021-07-12 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 (ดู : 19)


2021-07-12 จดหมายข่าว กันยายน - ตุลาคม 2564 (ดู : 18)
2021-07-12 จดหมายข่าว กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 (ดู : 18)
2021-07-12 จดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 (ดู : 25)
2021-07-12 จดหมายข่าว มีนาคม - เมษายน 2564 (ดู : 19)
2021-07-09 จดหมายข่าว มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 18)
2021-02-23 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (ดู : 88)
2020-11-30 จดหมายข่าว กันยายน - ตุลาคม 2563 (ดู : 155)
2020-11-27 จดหมายข่าว กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 (ดู : 170)
2020-11-27 จดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (ดู : 170)
2020-11-27 จดหมายข่าว มีนาคม - เมษายน 2563 (ดู : 195)
2020-11-25 จดหมายข่าว มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 169)
2020-11-25 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (ดู : 163)
2020-09-22 จดหมายข่าว กันยายน - ตุลาคม 2562 (ดู : 182)
2019-09-04 จดหมายข่าว กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 (ดู : 288)
2019-09-03 จดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 (ดู : 305)
2019-07-09 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 (ดู : 409)
2019-07-09 จดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (ดู : 337)
2019-06-19 จดหมายข่าว มีนาคม - เมษายน 2562 (ดู : 324)
2019-06-18 จดหมายข่าว มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 324)
2019-06-18 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 (ดู : 424)
2018-11-02 จดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (ดู : 692)
2018-11-02 จดหมายข่าว กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 (ดู : 618)
2018-11-02 จดหมายข่าว มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 556)
2018-11-02 จดหมายข่าว มีนาคม - เมษายน 2561 (ดู : 675)
2017-11-03 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 (ดู : 988)
2017-11-03 จดหมายข่าว มีนาคม - เมษายน 2559 (ดู : 1748)
2017-11-03 จดหมายข่าว พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 (ดู : 834)
2017-11-02 จดหมายข่าว กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 (ดู : 1124)
2017-11-02 จดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 (ดู : 861)
2017-11-02 จดหมายข่าว มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 984)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 (ดู : 934)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 (ดู : 1026)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 873)
2017-11-02 จดหมายข่าว ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 (ดู : 797)

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิบัติหน้าที่สถานที่กักกัน LQ ตำบลลานดอกไม้
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เลขที่ 191 หมู่ 3, ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  055-852073
เว็บไซต์  : www.Landokmai.go.th